“നാളത്തെ കേരളം ലഹരി മുക്ത നവകേരളം” – ലഹരി വിരുദ്ധ പ്രതിജ്ഞ

Written by