കേരള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഫോർ എന്റർപ്രണർഷിപ്പ് ഡെവലൊപ്മെന്റ് സംഘടിപ്പിച്ച മൽത്സരത്തിൽ മൂന്നാർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോളേജ് ജേതാക്കളായി.

Written by