എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോഴ്‌സുകളിലേക്കുള്ള മൂന്നാംഘട്ട അലോട്ട്മെന്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു

2023-ലെ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കോഴ്‌സുകളിലേക്കുള്ള മൂന്നാംഘട്ട കേന്ദ്രീകൃത അലോട്ട്മെന്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു. ഈ ഘട്ടത്തിൽ അലോട്ട്മെന്റ് ലഭിച്ച വിദ്യാർത്ഥികൾ 08/09/2023 വൈകുന്നേരം 3.00 മണിക്ക് മുൻപായി അതത് കോളേജുകളിൽ പ്രവേശനം നേടേണ്ടതാണ് . വിശദ വിവരങ്ങൾക്കായി താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വിജ്ഞാപനം കാണുക. വിജ്ഞാപനം

എം. ടെക് പ്രവേശനം അലോട്ട്മെന്റ്

2023-2024 അദ്ധ്യായന വർഷത്തെ എം.ടെക് പ്രവേശനത്തിനുള്ള അലോട്ട്മെന്റ് ലിസ്റ്റ് പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു . ഒന്നാം ഘട്ട അലോട്ട്മെന്റ് ഫീസ് അടയ്ക്കുന്ന അവസാന തീയതി 19/08/2023 5.00 PM വരെയാണ് . ഓപ്ഷൻ Rearrange/Delete എന്നിവയ്ക്ക്  19/08/2023 വരെ അവസരം ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് .

National Workshop

The Centre for Atmospheric and Climate Sciences, IIT Madras, in collaboration with College of Engineering, Munnar, kick-started a three-day national workshop on atmospheric aerosol measurements and modeling over India on 26th July. The event held at the NABHA Laboratory, witnessed Read More …

എൻട്രൻസ് എഴുതാത്തവർക്കും എൻജിനീയറിംഗ് പ്രവേശനം

എൻട്രൻസ് എഴുതാത്തവർക്കും എൻജിനീയറിംഗ് പ്രവേശനം. കോളേജ് ഓഫ് എൻജിനീയറിംഗ് മൂന്നാർ: സർക്കാർ നിയന്ത്രണത്തിലുള്ള മൂന്നാർ എൻജിനീയറിങ് കോളേജിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്, ഇലക്ട്രോണിക്സ്, ഇലക്ട്രിക്കൽ, മെക്കാനിക്കൽ എന്നീ ബിടെക് ബ്രാഞ്ചുകളിലേക്ക് അഡ്മിഷനു വേണ്ടി അപേക്ഷകൾ ക്ഷണിക്കുന്നു. എൻട്രൻസ് പരീക്ഷ എഴുതാത്തവർക്കും അപേക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. Contact: 94475 70122,94471 92559, 04865232989. Click here for Online Registration.