കാന്റീൻ – ക്വട്ടേഷൻ നോട്ടിസ്

ക്വട്ടേഷൻ സമർപ്പിക്കുവാനുള്ള അവസാന തീയതി  : 28/11/2019 ഉച്ചക്ക് 1 മണി വരെ ദീർഖിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. 

ക്വട്ടേഷൻ നോട്ടിസ് കാണുന്നതിന് ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക 

ക്വട്ടേഷൻ ഫോം 1

ക്വട്ടേഷൻ ഫോം 2

വിശദവിവരങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെടുക : 04865 232989.

Written by